Regulamin sklepu

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Regulamin określa:

a) usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną,
b) usługobiorcę usług świadczonych drogą elektroniczną, rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
c) sklep internetowy www. alpha.sklep.pl – sklep internetowy prowadzony przez Alpha Barberia  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
d) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
e) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
f) tryb postępowania reklamacyjnego,
g) warunki zmiany regulaminu

2. Usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną jest  Alpha Barberia  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-828  ul. Mińska 62  

3. Usługobiorcą usług świadczonych drogą elektroniczną jest Klient sklepu internetowego prowadzonego przez Alpha Barberia  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub każda osoba korzystająca z usługi live chat, zwany dalej Klient.

4. Rodzaj usług świadczonych przez Alpha Barberia 03-828 Warszawa ul. Mińska 62  drogą elektroniczną

a) założenie i korzystanie przez Klienta z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.alpha.sklep.pl

b) usługa newsletter – polegająca na nieodpłatnym przesyłaniu przez Usługodawcę za uprzednią zgodą wyrażoną przez Klienta na wskazany adres e-mail informacji o promocjach, nowościach i aktualnych cenach produktów sprzedawanych przez www.alpha.sklep.pl

c) usługa live chat – usługa live chat udostępniana przez www.alpha.sklep.pl  polegająca na udzielaniu informacji Klientowi przy wykorzystaniu komunikatora dostępnego na stronie internetowej www.alpha.sklep.pl Usługa live chat jest udostępniana Klientowi w celu konsultacji prowadzonych przez Specjalistę  lub Obsługę klienta za pomocą technologii komunikatora tekstowego. Usługa ta prowadzona jest przez w dwóch zakresach tematycznych: Sprzedaż i Usługi 

C1) Usługa live chat jest dostępna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 –22:00 oraz w soboty w godz. 10.00-16.00. Klient może wysłać wiadomość poza godzinami pracy określonymi w zdaniu poprzednim pozostawiając swoje imię oraz adres email.
C2) Alpha  może poprosić Klienta o dane niezbędne w celu obsługi usługi live chat. Będą to:
– Imię oraz adres email.
C3) Klient może wykorzystywać usługi live chat jedynie do celów określonych w § 4 ust. c Regulaminu, w szczególności zabronione jest nagrywanie i/lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób treści i materiałów związanych z korzystaniem przez Klienta z tej usługi.

5. Usługi określone w pkt 4 świadczone są nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony.

6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Alpha :

1) komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet;
2) przeglądarka internetowa (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Apple Safari itp. z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies,
3) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia opisanych powyżej wymogów technicznych, Usługodawca zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

Przy świadczeniu usług drogą elektroniczną mogą być wykorzystywane następujące technologie: Adobe , XML, cookies. Alpha  przy wykonywaniu usług świadczonych drogą elektroniczną podejmuje wszechstronne działania, które obejmują ochronę systemów transakcyjnych i transmisji danych przez Internet.

7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, jak również Regulaminu sklepu internetowego www.alpha.sklep.pl , jak również w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – założenie i korzystanie przez Klienta z Konta Klienta – na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta na wskazany podczas rejestracji adres e mail wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Rejestracja jest dobrowolna i nieodpłatna. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym następuje przez naciśnięcie na stronie głównej Sklepu internetowego zakładki „załóż konto” albo „stwórz konto” – w zależności od używanej formatki – oraz wypełnienie formularza rejestracji. Podczas rejestracji Klient potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu wraz z prawem odstąpienia od umowy, a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Bez podania tych danych, oznaczonych jako obligatoryjne, nie jest możliwe założenie Konta Klienta oraz realizacja usług świadczonych drogą elektroniczną. Kolejnym etapem rejestracji jest naciśnięcie „Zarejestruj się”, po czym na podany adres email, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta.
Zalogowanie do Sklepu internetowego www.alpha.sklep.pl jest możliwe po zarejestrowaniu Konta Klienta i wymaga każdorazowo naciśnięcia zakładki „zapisz się”, albo „zaloguj się” – w zależności od używanej formatki – podania wskazanego podczas rejestracji adres poczty elektronicznej – adres e-mail – oraz hasła.

9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – usługa newsletter – zostaje zawarta poprzez wyrażenie zgody przez Klienta na otrzymywanie na podany adres email informacji o promocjach, nowościach i aktualnych cenach produktów sprzedawanych przez www.alpha.sklep.pl Do korzystania z usługi newsletter nie jest konieczne założenie Konta Klienta.*

9a. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – usługa live chat – zostaje zawarta i zakończona w sposób określony w pkt 4c.

10. Warunki rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:

a) Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną określonych w pkt. 4 a i b w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@alpha.sklep.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy Alpha  wskazany w pkt 2 Regulaminu, oświadczenia zawierającego żądanie usunięcia swojego Konta Klienta i/lub otrzymywania newsletter podając adres poczty elektronicznej -adres e-mail- aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym. Klient w każdej chwili może zakończyć korzystanie z usługi live chat w sposób określony w pkt 4 c.

b) Alpha  może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w tym zakresie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą przyczyny związane ze zmianami organizacyjnymi Alpha , zmianami prawnymi, zmianami związanymi z zakresem i rodzajem świadczonych usług, zmianami dotyczącymi wymagań technicznych. Alpha  może zaprzestać świadczenia usługi live chat w sytuacji naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

c) Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną określonych w pkt. 4 a i b Regulaminu przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie tych usług za zgodą obu Stron będzie skutkowało ich zablokowaniem, a w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania usługi Konta Klienta usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego lecz nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

d) zakończenie przez Klienta korzystania z usługi live chat następuje z chwilą każdorazowego zakończenia przez Klienta korzystania z tej usługi, tj. zakończenia połączenia przy użyciu komunikatora, o którym mowa w pkt 4 c.

11.Zmiana Regulaminu może nastąpić jedynie z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. Informacja o zmianie Regulaminu będzie zamieszczona przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych na stronie sklepu internetowego Alpha . Klienci będą powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji o zmianie Regulaminu. Przesłanie Klientom informacji o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany. Zmiany Regulaminu będą obowiązywać od terminu podanego w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od poinformowania o zmianie. Zmieniony Regulamin będzie wiążący dla Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym. Klient, który nie zaakceptuje zmian Regulaminu powinien oświadczyć Alpha  – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że usługi rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

12. Klient może składać reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@alpha.sklep.pl lub

b) telefonicznie, dzwoniąc na numer+48 736 655 630 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Klienta (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny);

b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

Reklamacja zostanie rozpatrzona oraz Klient otrzyma odpowiedź o sposobie jej rozpatrzenia w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania przez Alpha
Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do w/w. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Uczestnik będący Konsumentem (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego), ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa oraz postanowienia Regulaminu sklepu internetowego Alpha 

14. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.

15. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.alpha.sklep.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

*obowiązuje od 16-10-2023 r.

Regulamin sklepu internetowego

I. PODSTAWOWE DANE

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.alpha.sklep.pl (zwany w dalszej części „Sklepem”), za pośrednictwem którego sprzedawane są Towary i Usługi znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu Internetu (zwane w dalszej części „Towarem/ami”), prowadzony jest przez spółkę Alpha Barberia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w   Warszawie 03-828 ul. Mińska 62 NIP: 1133073056  jest małym/mikro przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162)
2. Informacje na temat Towarów, Usług  oraz ich cen Alpha  zamieszcza na stronie internetowej Sklepu. Prezentowane na stronie internetowej www.alpha.sklep.pl  informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Towarów oferowanych w Sklepie.
3. Odpowiedzialnym za treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu jest Alpha Barberia  Sp. z o.o., z którym można kontaktować się za pośrednictwem strony internetowej www.alpha.sklep.pl bądź za pomocą adresu e-mail kontakt@alpha.sklep.pl oraz telefonicznie nr : +48 736 655 630
4. Podmiotem dokonującym zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu może być zarówno osoba fizyczna (konsument) jak również przedsiębiorcy („Klient”).
5. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Ponadto, osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, do której stosuje się przepisy zawarte w rozdziałach 4, 5a i 5b Ustawy o Prawach Konsumenta – w zakresie określonym w art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z Dz.U. 2014 r. poz. 827 z dnia 14.06.2014 r. z późn. zm.)
6. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są:
– Klient, o którym mowa w powyższym pkt I.4,
– Alpha Barberia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
7. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość. Umowa pomiędzy Sklepem i Klientem ma charakter wzajemny. Świadczenie Sklepu polega na przeniesieniu własności na Klienta zakupionego Towaru zgodnego z umową. Świadczenie Klienta polega na zapłacie za zakupiony Towar. Umowa pomiędzy Stronami zawarta jest na czas nieoznaczony.
8. Akceptacja treści Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie lub utworzenia Konta Klienta.
9. Miejscem realizacji dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu, jest wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
10. Nick Klienta oznacza imię i pierwszą literę nazwiska.

II. TOWAR I JEGO CENA

1. Wszystkie informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów zamieszone są na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep realizuje złożone zamówienia Towarów na podstawie kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
3. Zamówienia na produktyi usługi których łączna wartość nie przekracza 1,00 zł brutto nie będą realizowane.
4. W przypadku niedostępności Towarów, Sklep zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu przy opisie danego Towaru. W przypadku jednakże, gdyby Sklep zamieścił stosowną informację o niedostępności danego Towaru po przyjęciu zamówienia Klienta, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn nie miał możliwości realizacji takiego zamówienia, to o braku możliwości realizacji zamówienia Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia o zawarciu Umowy a jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar, Sklep zwróci Klientowi w tym czasie należność za Towar .
5. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
6. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wycofywania, wprowadzania nowych Towarów do jego oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Takie zmiany nie mają wpływu na ceny Towarów określonych w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
8. Wszelkie rabaty wynikające z posiadania bonów i voucherów na Towary marki Alpha nie łączą się ze sobą. Przy każdorazowym zakupie Towarów można skorzystać tylko z jednego bonu bądź vouchera w stosunku do konkretnego zamówienia, chyba, że co innego wynika z treści bonu/vouchera.
9. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru obok informacji o obniżonej cenie uwidaczniane są również informacje o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

III. ZAWARCIE UMOWY

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (www.alpha.sklep.pl) po przejściu całej procedury składania zamówienia. W zamówieniu Klient dokonuje:
– wyboru zamawianych Towarów lub Usług;
– oznaczenia adresu dostawy;
– wyboru potwierdzenia transakcji (paragon fiskalny, faktura Vat)
– wyboru formy płatności.
2. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Klient powinien podać prawidłowe dane umożliwiające kontakt i dostarczenie mu zamówionego towaru, w tym prawidłowy adres dostawy. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania błędnych danych.
3. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji będą niezupełne, błędne lub nieprawdziwe.
4. Przed ostatecznym wysłaniem zamówienia Klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów).
5. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta z chwilą przyjęcia i potwierdzenia zamówienia Klienta przez Sklep. Przyjęcie przez Sklep złożonego zamówienia następuje z chwilą wysłania potwierdzenia zamówienia do Klienta.

IV. PŁATNOŚĆ/DOSTAWA

1. Za zamówione w Sklepie Towary można zapłacić w jeden z poniższych sposobów:
– gotówką za pobraniem,
– BLIKIEM za pośrednictwem serwisu Dotpay, Przelewy24,
– kartą kredytową (MasterCard lub Visa) za pośrednictwem serwisu Dotpay, Przelewy24,
– przelewem elektronicznym, przelewem bankowym za pośrednictwem serwisu Dotpay, Przelewy24,
– przelewem bankowym.
2. W przypadku płatności przelewem Sklep zastrzega, iż na należność czeka przez okres 14 dni od daty złożenia zamówienia. Jeżeli kwota w w/w terminie nie wpłynie na konto serwisu Dotpay, Przelewy24 bądź na konto Alpha Barberia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Towary nie zostaną wysłane a umowę uważa się za niezawartą.
3. Dostawa jest realizowana jedynie na terenie Polski i w następujący sposób:
a) wysyłka do Paczkomatów InPost i Punktów Obsługi Paczek DPD oraz dostawa Kurierem InPost, b) dostawa do wybranego przez Klienta salonu stacjonarnego Alpha  znajdującego się w Warszawie i wskazanego w załączonym wykazie. W takim przypadku po dokonaniu zamówienia Klient otrzyma wiadomość SMS z powiadomieniem o możliwości odbioru towaru w wybranym salonie  stacjonarnym. Do odbioru w sklepie stacjonarnym Alpha  zamówionego Towaru wymagane jest okazanie przez Klienta wiadomości SMS opisanej powyżej i potwierdzenie odbioru Towaru własnoręcznym podpisem.
4. Cena przesyłki, uzależniona jest od wartości zamawianego Towaru:

a) Zamówienia poniżej 350 zł:

– Paczkomaty InPost 24/7: ……….
– Punkty Obsługi Paczek DPD:……….
– Kurier DPD: ………
– Kurier InPost: ………….
– Kurier DPD pobranie: …………
– Kurier InPost pobranie:……………….

b) Zamówienia powyżej 350 zł:

– Paczkomaty InPost 24/7: 0 zł
– Punkty Obsługi Paczek DPD: 0 zł
– Kurier DPD: 0 zł
– Kurier InPost: 0 zł
– Kurier DPD pobranie: 0 zł
– Kurier InPost pobranie: 0 zł

c) Zamówienia powyżej 1,01 zł. odbierane w sklepie stacjonarnym: 0 zł.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia następnego po otrzymaniu Towaru, składając pisemne oświadczenie. Klient może skorzystać w tym celu ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, który zostaje przesłany do Klienta wraz z Towarem oraz jest dostępny na stronie internetowej Sklepu – Pkt IX.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
3. Towar należy odesłać na adres Alpha Barberia 03-828 Warszawa ul. Mińska 62: z dopiskiem „Sklep internetowy – zwrot” w terminie do 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
4. Sklep nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep). Zwrot dokonanych płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
6. Zwrotu Towaru należy dokonać – o ile to możliwe – wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do Towaru, w tym fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Klienta, a także – o ile to możliwe – w oryginalnym opakowaniu.

VI. REKLAMACJE

1. Sklep zobowiązany jest aby wydany Towar był zgodny z umową.
2. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient będący Konsumentem może złożyć reklamacje i żądać jego naprawy lub wymiany.
3. Sklep może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sklep może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
4. Sklep dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sklep. Klient udostępnia Sklepowi Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sklep odbiera od Klienta Towar na swój koszt.
5. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy na zasadach określonych w art. 43e ustawy o Prawach konsumenta.
6. Klienci powinni kierować reklamacje określone w niniejszym rozdziale za pośrednictwem poczty na adres: Alpha Barberia 03-828 Warszawa ul. Mińska 62 z dopiskiem „Sklep internetowy – reklamacje”. Mogą one zostać złożone w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. W celu przyśpieszenia procedury rozpoznania reklamacji zaleca się aby Klient opisał niezgodność Towaru z umową i określił swoje żądanie.
7. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sklep reklamacji.
8.  Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Może również złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (informacje na stronie: http://spsk.wiih.org.pl/index.php?id=110&id2=109. Konsument może także skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

VII. ZASADY WYRAŻENIA OPINII I PRZYZNAWANIA OCEN

1. Sklep umożliwia Klientom wyrażanie opinii i ocenianie oferowanych Towarów w znajdującym się na stronie internetowej Sklepu formularzu Opinii.
2. Do wyrażenia Opinii i oceniania uprawniony jest wyłącznie zarejestrowany Klient. Możliwe jest jedynie łączne wyrażenie Opinii z Oceną. Klient nie jest zobowiązany do zamieszczania Opinii, w tym Oceny. Opublikowana Opinia, w tym Ocena wraz z Nickiem Klienta są publicznie dostępne. Klient ma możliwość dokonania Oceny Towaru za pomocą funkcjonalności formularza Opinii, poprzez zaznaczenie liczby gwiazdek przy Towarze, którego Ocena dotyczy.
3. W celu wyrażenia Opinii Klient powinien zalogować się na stronie Sklepu, a następnie w zakładce danego towaru kliknąć w pole „Napisz swoją opinię”, a następnie wypełnić dwa pola obowiązkowe, tj. Tytuł recenzji i Twoja recenzja. Może również przyznać Ocenę zaznaczając odpowiednią liczbę gwiazdek, następnie kliknąć przycisk „Prześlij Opinię”. Opinia jest automatycznie oznaczona Nickiem Klienta przypisanym do jego Konta. Poprzez kliknięcie przycisku „Prześlij Opinię” Klient wyraża zgodę na publikację Nicku, którym posłużył się Klient Opinii, i korzystanie z nich przez Sklep w sposób określony w Regulaminie.
4. Klient ma możliwość w każdym czasie żądać usunięcia wyrażonej przez niego i opublikowanej przez Sklep Opinii i powinien w tej sprawie skontaktować się ze Sklepem wysyłając wiadomość na adres e-mail:kontakt@alpha.sklep.pl
5. Sklep jest uprawniony do zabezpieczenia treści Opinii, w przypadku gdy jest to wymagane prawem na podstawie decyzji właściwego organu władzy publicznej lub na jego żądanie.
6. Klient, który wyraża Opinie, oświadcza jednocześni, że:
a. jest jej wyłącznym autorem,
b. przysługują mu wszelkie prawa i zgody do Opinii i do Nicku Klienta,
c. jest ona wyrazem jego osobistego zdanie o Towarze,
d. ani Opinia, ani Nick Klienta nie naruszają przepisów prawa ani praw osób trzecich;
7. Przesłanie Opinii stanowi jednocześnie wyrażenie zgody na jej publikację wraz z oceną jeżeli została wystawiona na stronie www.alpha.sklep.pl  na jej publiczne udostępnianie wraz z Nickiem Klienta, którym posłużył się Klient i korzystanie z niej w sposób określony w Regulaminie.
8. Nick Klienta i Opinia nie mogą w szczególności:
a. być sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego;
b. zawierać zdjęć, linków (adresy URL) do stron www, wyników testów materiałów audio/video;
c. naruszać prawa osób trzecich, w szczególności znaków towarowych;
d. zawierać treści wprowadzających w błąd lub fałszywych;
e. być zredagowane w sposób sugerujący, że autorem ich jest Sklep lub ktoś inny niż Klient;
f. zawierać treści, które nie odnoszą się do opiniowanych Towarów;
g. zawierać danych teleadresowych lub adresów e-mail;
h. zawierać wirusów komputerowych lub innych szkodliwych plików;
i. reklamować lub promować usług lub Towarów osób trzecich;
9. Sklep jest uprawniony do:
a. usunięcia fragmentu lub całości Opinii w przypadku, gdy:
a1. jest niezwiązana ze sprzedażą Towaru lub go nie opisuje,
a2. jest obraźliwa, niezgodna z dobrymi obyczajami lub nieczytelna lub zawiera wulgaryzmy,
a3. narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub prawa osób trzecich,
b. dokonywania skrótu Opinii;
c. dokonywania tłumaczeń i rozpowszechniania tłumaczeń Opinii;
d. publikowania Opinii i Oceny każdorazowo łącznie z Nickiem Klienta;
10. Poza przypadkami określonymi w pkt 10 Sklep nie redaguje Opinii ani Nicków Klientów, ale zastrzega sobie możliwość ich nieopublikowania w przypadku gdy naruszają one postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie wymogów stawianym Opinii lub Nickowi.
11. Sklep nie weryfikuje Opinii, w tym Ocen w celu zapewnienia, że pochodzą one od Klientów, którzy używali Towaru lub go nabyli.
12. Klient przyjmuje do wiadomości, że usunięcie Konta nie powoduje automatycznie usunięcia zamieszczonych wcześniej przez Klienta Opinii, w tym Ocen.
13. Wyrażając Opinię Klienta wyraża zgodę na bezpłatne, nie ograniczone czasowo i terytorialnie rozpowszechnianie przez Alpha Barberia 03-828 Warszawa ul. Mińska 62 oraz jej spółki zależne Opinii, Oceny i Nicku Klienta w mediach elektronicznych, w szczególności na oficjalnej stronie internetowej Alpha,  stronie internetowej portalu społecznościowego „Facebook”, INSTAGRAM, SNAPCHAT, Twitter, oficjalnym blogu firmy Alpha  w wersji polskojęzycznej oraz anglojęzycznej, a także innych stronach internetowych wykorzystywanych przez Alpha Barberia 03-828 Warszawa ul. Mińska 62 oraz jej spółki zależne, w prasie drukowanej, w nagraniach telewizyjnych, a także na broszurach i ulotkach, katalogach, plakatach, bannerach, billboardach, video-wall, stojakach testerowych, w prezentacjach multimedialnych, aplikacjach na iPada i iPhone, Android, Symbian, Windows Phone, opakowaniach produktów i gadżetach wykonanych przez Alpha Barberia 03-828 Warszawa ul. Mińska 62 oraz jej spółkom zależnym, bądź na jej zlecenie.
14. Klient, który wyraził Opinię, upoważnia Sklep do wykonywania w jego imieniu jego autorskich praw osobistych do Opinii, w tym Oceny oraz Nicku.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa.
2. Strony nie mogą w drodze umowy znieść lub ograniczyć postanowień zawartych w w/w ustawach.
3. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich ogłoszenia, chyba że co innego wynika z ich postanowień. Warunki umów, które zostały zawarte przed zmianą Regulaminu, nie ulegają zmianie do czasu ich wykonania. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych.

IX. WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:
Alpha Barberia 03-828 Warszawa ul. Mińska 62 z dopiskiem „Sklep internetowy – zwrot”
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam towary bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy pod adres:
Alpha Barberia 03-828 Warszawa ul. Mińska 62
e-mail: kontakt@alpha.sklep.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data

(*) Niepotrzebne skreślić

* Obowiązuje od 16-10-2023